Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

loveistrue

March 20 2017

loveistrue
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viamslexi mslexi
loveistrue
6284 a90d
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
loveistrue
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaoktawiia oktawiia

March 14 2017

loveistrue
6300 084d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamslexi mslexi
loveistrue
0892 fdaa 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 12 2017

loveistrue
4438 c0fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
2060 0722
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues

March 11 2017

loveistrue
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viamslexi mslexi
loveistrue
9705 a506
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
loveistrue
6954 679d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
loveistrue
2196 5d45
Reposted frommslexi mslexi

March 10 2017

loveistrue
Reposted fromjasminum jasminum viaszmay szmay
7438 8d9f 500

verbalvomits:

QUEEN OF BLANKETS

Reposted fromerial erial vialost-in-space lost-in-space
loveistrue
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
1178 275b 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues

March 07 2017

loveistrue
5855 1b8c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
loveistrue
6995 674b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
loveistrue
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl