Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

loveistrue
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
loveistrue
0215 fec2 500
Reposted fromankess ankess viazabka zabka

April 13 2017

loveistrue
6461 2076
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamslexi mslexi
loveistrue
3916 1f78 500
Reposted frommslexi mslexi
loveistrue
2750 b366
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
0664 fd93 500
Reposted fromlaluna laluna viamslexi mslexi
loveistrue
3496 d517
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
loveistrue
3410 9d71
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
loveistrue
3261 1415
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialottee lottee

April 09 2017

loveistrue
8869 53cb 500
loveistrue
3607 6824 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi

April 08 2017

loveistrue
Reposted frombluuu bluuu viamslexi mslexi
loveistrue
6767 0505 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamslexi mslexi
loveistrue
8198 6ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi

April 04 2017

3300 13e2 500
Reposted fromkimik kimik viatruustme truustme
loveistrue
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viaphilomath philomath
loveistrue
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky via100suns 100suns
loveistrue
Nigdy nie pytaj: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś złego, jeżeli nie pytasz też: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś dobrego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 26 2017

Reposted fromnokturnal nokturnal viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl